Απόφαση ΕΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Απόφαση ΕΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου, με επιστροφή μετρητών 570.600€ στους μετόχους, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 570.600€, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της “Φίλιππος Νάκας”. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΓΣ αποφάσισε : “-Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 570.600€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,09€.-Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 570.600€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 570.600€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,09€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε…

Περισσότερα

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικ…

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικ...

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Briq Properties στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Η μείωση μετοχικού κεφαλαίου θα είναι κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (€2.741.952,13), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,33 Ευρώ σε 2,10 Ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα…

Περισσότερα

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών αποφάσισ…

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών αποφάσισ...

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.802.001,70 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από το ποσό των 0,36 σε 0,19 ευρώ, με συμφηφισμό σωρευμένων ζημιών, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Doppler. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση, η εταιρεία ότι “η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.205.599 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,411% αποφάσισε ως εξής: 1. Επί του πρώτου και μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα κατ’ αποδοχή της εισηγήσεως…

Περισσότερα

ΕΓΣ στις 18/11 για επιστροφή κεφαλαίου

Profile: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust Ανδρομεδα ΑΕΕΧ θα πραγματοποιηθεί την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €300.852,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από €15,25 σε €14,50 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού €0,75 ανά μετοχή. Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων…

Περισσότερα

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμφηφισμό ζημιών

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμφηφισμό ζημιών

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €92.413.815,26 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,36 σε €0,10, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Frigoglass της 5ης Ιουλίου 2019. Ο συμψηφισμός ζημιών θα επέλθει με διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών από το λογαριασμό “Αποτελέσματα εις νέο” της Εταιρείας. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €35.543.775,10, διαιρούμενο σε 355.437.751 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια. Η Διοικούσα…

Περισσότερα

Επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ ενέκρινε η έκτακτη …

Επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ ενέκρινε η έκτακτη ...

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία που πραγματοποιήθηκε στις 15.10.2019. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν είκοσι (20) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 28.897.334 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,85%, επί συνόλου 35.740.896 μετοχών της εταιρείας. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής: Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος…

Περισσότερα

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών αποφάσ…

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών αποφάσ...

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού έως 163.200 ευρώ με έκδοση έως 544.000 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 0,30 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η έκτακτη γενική συνέλευση της Entersoft, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου. Στη γενική συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.679.637 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοιποσοστό 85,22 % επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:  1. Εγκρίθηκε…

Περισσότερα

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ενέ…

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ενέ...

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.  Εξάλλου αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης αναφορικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση για την Παρασκευή 18.10.2019. Στη συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 83,31% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι…

Περισσότερα

Απόφαση Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Απόφαση Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 5.302.206,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,19 ευρώ και συγκεκριμένα από 0,47 ευρώ σε 0,28 ευρώ με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της QUALITY & RELIABILITY.  Βάσει της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον από το ποσό των 12.852.206,40 ευρώ στο ποσό των 7.550.000,00 ευρώ. Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.Η Εταιρεία “QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και…

Περισσότερα

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρεί η Qualco

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρεί η Qualco

Της Νένας Μαλιάρα Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να προχωρήσει η Qualco, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της παροχής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τη διαχείριση χρέους. Η εταιρία αποτελεί θυγατρική της Qualco Holding στην οποία ποσοστό 20% ελέγχει η PIMCO. Στην ομπρέλα της holding company εντάσσονται επίσης οι Qualco UK, Qualco France και Qualco Cyprus, καθώς επίσης και η Qquant Master Servicer, εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων αδειοδοτημένη από την ΤτΕ. Όπως ανέφεραν σε συνάντησή τους με εκπροσώπους του Τύπου ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, ο CEO Μίλτος Γεωργαντζής και ο…

Περισσότερα